Code van goede praktijk

VC-CS verwacht van haar leden de naleving van volgende code van goede praktijk

De code is in overeenstemming met de statuten van VC-CS, en beoogt een professioneel gedrag van de veiligheidscoördinator (VC).

Kwalificatie

De VC aanvaardt enkel opdrachten waarvoor hij over de nodige kennis, bekwaamheid en middelen beschikt.
De VC kwijt zich van zijn taken met de nodige zorg en spoed. Hij volgt de van toepassing zijnde wetgeving, de technische ontwikkelingen en innovaties in zijn vakgebied en integreert deze in zijn diensten.

Praktijkvoorwaarden

De selectie van de VC op basis van bekwaamheid dient bevorderd te worden.
De VC biedt zijn aansteller adviesdiensten aan, die tot zijn activiteit van coördinatie van de veiligheid en gezondheid op mobiele en tijdelijke werven behoren.
De VC voert zijn opdracht uit in totale technische, intellectuele en morele onafhankelijkheid, welke ook zijn sociaal statuut is, of het nu gaat om een engagement in het kader van een dienstencontract of van een tewerkstelling in de privé of publieke sector.
De overeenkomst tussen de VC en de aansteller moet duidelijk, nauwkeurig en volledig de taken en de daarmee overeenstemmende financiële en andere voorwaarden bepalen. Hij bedingt erelonen die stroken met de omvang van de diensten en de vereiste deskundigheid.

Algemene plichten

De VC verbindt zich er toe de wetten, reglementen, technische regels en erkende normen eigen aan zijn vakgebied, in het kader van de hem toevertrouwde opdracht na te leven en correct toe te passen.
De VC verbindt er zich toe de persoonlijke en de professionele waardigheid van zijn collega’s en van alle andere partijen waarmee hij samenwerkt niet aan te tasten.
Hij waakt er over zijn opdrachten uit te voeren binnen de limieten van zijn taken en hoedt er zich voor zich te mengen in deze die toevertrouwd zijn aan de andere partijen waarmee hij werkt.
​Hij waakt er tevens over dat de andere tussenkomende partijen geen deel van hun respectievelijke verantwoordelijkheden op hem afschuiven.

Plichten jegens het beroep

De VC respecteert de waardigheid en de reputatie van zijn beroep.
De VC mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks schade toebrengen, aan de professionele reputatie of aan het cliënteel van een andere VC. Niettemin mag hij op vraag van een aansteller objectief technisch advies of expertise geven in een rapport of voor een rechtbank.
Hij mag niet tussenkomen in het werk van een andere VC of hem vervangen zonder zijn schriftelijke instemming. De VC mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks trachten een collega te verdringen.
De mededinging tussen VC’s moet op een eerlijke wijze gebeuren.