Certificatie

VC-CS heeft in samenwerking met door Belcert erkende certificatie instellingen een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van een administratieve audit betreffende de wettelijke vereisten, zoals vastgelegd in het KB van 25 januari 2001.

De wettelijke certificatie volgens de personencertificatie EN ISO 17024 heeft zijn ingang nog niet gevonden door het uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor wat betreft het certificatieschema. Wij verwijzen hiervoor naar de website van FOD WASO (http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=18968)

Doelstelling van de certificatie​

VC-CS heeft beslist om over te gaan tot een administratieve certificatie. Een eerste doelstelling is om een grotere transparantie te bereiken inzake de wettelijke vereisten die aan de VC worden gesteld én om eenduidigheid te krijgen in de evaluatie van deze wettelijke vereisten zoals opgenomen in de artikels 56 tot 65 van het KB, door Belcert-erkende certificatie-instellingen (zij kunnen op onafhankelijke wijze auditen).

Met de certificatie van de VC wordt ook beoogd aan de personen die de VC (opdrachtgevers en hun aangestelden) moeten aanstellen een instrument te geven om op eenvoudige wijze te controleren of de gecontacteerde VC wel aan alle vereisten uit de regelgeving voldoet.

Het lastenboek beschrijft de werkwijze die gevolgd moet worden bij de certificatie van de VC. Het beschrijft tegelijkertijd het certificatieproces én de rol van alle betrokkenen hierin.

Deze procedure heeft betrekking op de evaluatie en certificatie van de VC conform de wettelijke vereisten die daaraan worden gesteld. Zij is opgesteld onder de vorm van een vragenlijst.

Een VC die in overeenstemming met het VC-CS-certificatieschema is gecertificeerd, zal een VC-CS-certificaat ontvangen en is gerechtigd om het VC-CS- woord- en beeldmerk te voeren, alsmede de logo’ s van de onafhankelijke certificatie-instelling, doch enkel voor de duur die in het certificaat is voorzien, behoudens de verlengingen van het certificaat. Het certificaat zal afgegeven worden op basis van de op dat moment geldende beoordelingscriteria voor certificatie op basis van de VC-CS-vragenlijst.

VC-CS treedt op als uitvoerend orgaan, is houder van het lastenboek van de certificatie en bewaakt de kwaliteit ervan.

Certificatie_voorwaarden 2021

Lastenboek certificatie